29/06/2017

Asociácia

Asociácia bezpečnostných manažérov

Cieľom Asociácie je vytvárať podmienky pre združovanie, komunikáciu a spoluprácu manažérov subjektov, ktorí sa zaoberajú ochranou podnikania za účelom zvyšovania a udržiavania vysokej odbornosti, profesionality a realizácie ich ambícií so snahou byť nápomocní a účastní legislatívnych procesov spojených s týmto špecifickým druhom aktivít.

Novodobé bezpečnostné riziká si vyžadujú posunúť úroveň ochrany osôb a majetku na ochranu podnikania. Spájanie systémov, procesov do činnosti ochrany objektov a zapájanie iných oddelení v organizácii pri ochrane osôb a majetku prinesie pre podnikanie pozitívny výsledok ,,nízke bezpečnostné riziká,,. Našim hlavným cieľom je vytvorenie metodického plánu ochrany podnikania pre bezpečnostných manažérov v organizáciách ,,Metodika ochrany podnikania,,.

Asociácia realizuje svoj cieľ najmä prostredníctvom:

  • nepretržitého zlepšovania dobrého mena a reputácie Asociácie na úrovni štátnych orgánov, poskytovaním odbornej a profesionálnej pomoci v procese ochrany podnikania,
  • vzájomnej pomoci bezpečnostných manažérov pri ich špecifických aktivitách a projektoch,
  • odborných, vedeckých, diskusných, študijných, konzultačných a poradenských aktivít, publikačnou činnosťou a účasťou na vedeckých a odborných konferenciách,
  • analýz obdobných procesov v zahraničí a nadväzovaním kontaktov so zahraničnými subjektmi s podobným predmetom aktivít,
  • informovaním členov o ponukách voľných pracovných miest v oblasti bezpečnostného managementu,
  • skúmaním metodík a štandardov ochrany osôb, majetku, objektov a ochrany podnikania,
  • koordinovaním a zaisťovaním sústavného odborného vzdelávania a zvyšovania odbornej úrovne svojich členov.
error: Obsah je chránený